Everyday Paradise – Outsider Arts & Crafts

co-curated by Lille Tedde and Lidewij Edelkoort

In deze donkere periode van oorlog, verspilling, klimaatverandering en verlies van controle aan AI, is het beeld somber en pessimistisch. Om het leven draaglijk te maken moeten we elders schoonheid vinden, onze ziel troosten en onze geest helen; om ons gehavende wezen opnieuw samen te stellen.

In this dark time of war, waste, climate change and loss of control to AI, the picture is bleak and pessimistic. To make life bearable we must find beauty elsewhere, comfort our souls and heal our minds; to reassemble our battered being.

Everyday Paradise – Outsider Arts & Crafts

Om vreugde te zoeken, moeten we naar het zuiden gaan en troost vinden in de vreugdevolle expressies van de meesterambachtslieden uit de provincies. Hun verhalende objecten verbeelden een alledaags paradijs met vogels, bloemen en portretten van mensen die plotseling een recept worden tegen de somberheid van deze wereld.

Ze gebruiken houtsnijwerk, beeldhouwen, schilderen en borduren om de eenvoudige pracht van hun onderwerp tot uitdrukking te brengen. Hun overduidelijke plezier in lichtvoetigheid, kronkelende reptielen, huisdieren, overwoekerende planten en totemistische bomen, evenals een uitgebreide familie van personages, roepen de manier op waarop we in het begin werden verondersteld te leven; vanaf de eerste dag, met het geschenk van de aarde onder een hemelsblauwe lucht, op een plek getekend met krachtige beelden van outsider art, die voortkomen uit de complexe geschiedenis van het volk. Hun tradities en verhalen gaan over een verleden van slavernij, een evoluerende diaspora en multiculturele migratie die de prachtige smeltkroes heeft gecreëerd die Brazilië wordt genoemd.

“De selectie van deze exotische meesterwerken werd gedaan met het deskundige oog en de ervaring van Lili Tedde, gepassioneerd om anderen haar geliefde Brazilië te laten ontdekken via talloze publicaties en tentoonstellingen”.
– Lidewij Edelkoort

Muurschildering: Sergio Machado – Le Petit Bureau

 

To seek joy, we must go southward and find solace in the joyful expressions of the master craftsmen of the provinces. Their narrative objects depict an everyday paradise with birds, flowers and portraits of people that suddenly become a prescription for the gloom of this world.

They use wood carving, sculpting, painting and embroidery to express the simple splendor of their subject. Their obvious delight in light-heartedness, wriggling reptiles, pets, overgrown plants and totemic trees, as well as an extended family of characters, evoke the way we were supposed to live in the beginning; from day one, with the gift of the earth under a sky blue sky, in a place drawn with powerful images of outsider art, which emerge from the complex history of the people. Their traditions and stories span a past of slavery, an evolving diaspora and multicultural migration that has created the beautiful melting pot called Brazil.

“The selection of these exotic masterpieces was done with the expert eye and experience of Lili Tedde, passionate about helping others discover her beloved Brazil through countless publications and exhibitions.”
– Lidewij Edelkoort

Mural: Sergio Machado – Le Petit Bureau

AUTUMN 2023 – WINTER 2023