EVOLVING HARMONY
intertwining hope and design

curated by Annemoon Geurts

Om onze samenleving meer duurzaam vorm te geven ligt geen draaiboek met oplossingen klaar. En vanwege de wereldwijde verstrengeling tussen mensen, dieren, planten en voorwerpen, is de opgave ontzaglijk complex. We leven samen. Met alles en iedereen delen we oorsprong, omstandigheden en één klimatologische toekomst. De zaak van zorg is dat we voorbij moeten aan het parasiterende Antropoceen. De manier waarop wij samenleven, produceren en consumeren moet radicaal anders. Maar hoe? Waar te beginnen?

There is no script with solutions to shape our society more sustainably. And because of the global entanglement between people, animals, plants and objects, the task is incredibly complex. The way we live, produce and consume together must be radically different. But how? Where to start?

Evolving Harmony

Vanuit een onderzoekende houding verstrengelt Kazerne hoop en ontwerpkracht. Via verantwoorde inzet van lokale grondstoffen, mono-materialen, reststromen en recycling dagen we iedereen uit zo min mogelijk schade toe te brengen aan de natuur, met aandacht voor zowel complexe verwantschapsstructuren, oude ambachten en inheemse wijsheden, als voor parallelle perspectieven en snelheden. Waarbij experimenten volgens ons mogen mislukken. Want ook dan kan een beweging in gang gezet worden. Als we ons laten frustreren door het streven naar perfectie komen we wellicht onnodig stil te staan.

Tegelijk zijn we kritisch. Alleen wij, mensen, kunnen ervoor kiezen om gif en fossiele grondstoffen uit te sluiten. Met respect voor ieders worsteling – we hebben er zelf ook moeite mee, niets menselijks is ons vreemd – roepen we op tot meer radicale keuzes, voorbij het lineaire en mono-denken en handelen. Stop met flinterdunne aannames en greenwashing ten faveure van persoonlijke expressie of economisch gewin. Ook als we leven vanuit een meer nederige positie, waarbij we ons gelijkstellen aan alle andere organismen, kunnen we blijven creëren en consumeren. De natuur is onze bondgenoot. Daar waar mens, natuur en ontwerp in harmonie samenkomen, vinden we de hoop en inspiratie om in crescendo de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Met hart en hoofd.

From an investigative attitude, Kazerne intertwines hope and design power. Through the responsible use of local raw materials, mono-materials, residual flows and recycling, we challenge everyone to cause as little damage as possible to nature, with attention to complex kinship structures, old crafts and indigenous wisdom, as well as to parallel perspectives and pace. In our opinion, experiments are allowed to fail. Because also that can induce movement. By only pursuing perfection we risk frustrating ourselves, which may lead to unnecessary standstill.

At the same time we take a critical standpoint. Only we, humans, can choose to exclude poison and fossil raw materials. With respect for everyone’s struggle – we struggle with it ourselves, nothing human is foreign to us – we call for more radical choices, beyond linear and mono-thinking and acting. Stop making flimsy assumptions and indulge in greenwashing in favor of personal expression or economic gain. When we take a more humble position in our lives, equating ourselves with all other organisms, we can continue to create and consume. Nature is our ally. Where people, nature and design come together in harmony, we find the hope and inspiration to pick up the pace to address the challenges of our time. With heart and head.

AUTUMN 2023 – WINTER 2023

Featuring
Svenja Bremen, Rollo Bryant, Jeffrey Cats & Bo Vesseur (Jo Studio), Laura Dieckwisch, Miles Le Gras, Petra Janssen, (Studio Boot), Esther Jongsma & Sam van Gurp (VanTot), Fenna van der Klei, Kyran Knauf, Nanette de Kool, Ekaterina & Valery Kutznetsov (Decorkuznetsov studio), Sun Lee, Mikki Mann (FE Studio), Ori Orisun Merhav, Isaac Monté, Grietje Schepers, Giulia Toneguzzo, Pepe Triginer Valenti, Venusian Kitchen, Lucas Zito & Marwane Soumer (Studio Récré)

Thanks
Ruud Balk Fotografie, Brabant C, Cultuur Eindhoven, Moon/en/co, Provincie Noord-Brabant, Studio van der Zandt.